Saturday, December 26, 2015

Монголчууд хамгийн их оронтой тоог нэрлэж чаддаг


Тоон үзүүлт Монгол тооны нэр Европ тооны нэр
107 Живаа 10 сая
108 Дүнчүүр 100 сая
109 Тэрбум Миллиард
1010 Их тэрбум 10 миллиард
1011 Наяд 100 миллиард
1012 Их наяд Триллион
1013 Маш дэлгэмэл 10 триллион
1014 Их маш дэлгэмэл 100 Триллион
1015 Гунамал Квадриллион
1016 Их гунамал 10 квадриллион
1017 Ингүүмэл 100 квадриллион
1018 Их ингүүмэл Квинтиллион
1019 Хямралгүй 10 квинтиллион
1020 Их хямарлгүй 100 квинтиллион
1021 Ялгаруулагч Сан-стиллион
1022 Их ялгаруулагч 10 Сан-стиллион
1023 Өвөр дээр 100 Сан-стиллион
1024 Их өвөр дээр Септиллион
1025 Хөөн удирдагч 10 септиллион
1026­­­­­ Их хөөн удирдагч 100 септиллион
1027 Хязгаар үзэгдэл Октиллион
1028 Их хязгаар үзэгдэл 10 Октиллион
1029 Шалтгааны зүйл 100 Октиллион
1030 Их шалтгааны зүйл Нониллион
1031 Үзэсгэлэнт гэрэл 10 нониллион
1032 Их үзэсгэлэнт гэрэл 100 ноэиллион
1033 Эрхэт Дициллион
1034 Их эрхэт 10 дициллион
1035 Сайтар хүргэсэн 100 дициллион
1036 Их сайтар хүрэгсэн Ундециллион
1037 Онон одох 10 ундециллион
1038 Их онон одох 100 ундециллион
1039 Живэх тоосон Дудециллион
1040 Их жмвэх тоосон 10 дудециллион
1041 Бэлэг тэмдэг 100 дудециллион
1042 Их бэлэг тэмдэг
Жич: Европын олон хэлэнд үүнээс хойш тоог
нэрлэх үг дуусдаг гэнэ.
1043 Хүчин нөхөр
1044 Их хүчин нөхөр
1045 Дохио мэдэхгүй
1046 Их дохио тэдэхгүй
1047 Тийн болсон
1048 Их тийн болсон
1049 Хүчин нүдэн
1050 Их хүчин нүдэн
1051 Асрангуй
1052 Их асрангуй
1053 Нигүүлсэнгүй
1054 Их нигүүлсэнгүй
1055 Баясангуй
1056 Их баясангуй
1057 Тэгш
1058 Их тэгш
1059 Тоомьгүй
1060 Хэмжээлшгүй
1061 Цаглашгүй
1062 Өгүүлшгүй
1063 Хирлэшгүй
1064 Үлэшгүй
1065 Үлэж дуусашгүй
1066 Сэтгэшгүй

No comments: